REFLEKSOLOJİ MASAJI / REFLEXOLOGİ MASAGE

masaj3REFLEKSOLOJİ MASAJI / REFLEXOLOGİ MASAGE 65TL/Seans

Refleksoloji masaj‎ın‎ın temeli ayaklar‎ın vücudun aynas‎ı olduğu öğretisine dayanır. Ayaklar insan vücudunu temsil eder ve her nokta vücutta bir bölgeye kar‏‎şılık gelir. Bu bölgelerin masaj yoluyla uyarı‎lmas‎ı ile vücudun buna gereken tepkiyi verdiği inanç‎ ile temellenir.

Belirli noktalara ki‏şinin verdiği tepki ile bu temsil edilen bölgedeki problem saptanmaya çal‎‏‎ışılı‎r ve gerekli manuplasyonlarla bu bölgedeki sorun giderilmeye çalı‏‎şılı‎r. Bu nedenle refleksoloji bir tür “denge” masaj‎d‎ır ve ki‏şinin kendisini fiziksel, duygulsal ve ruhsal bak‎mdan iyi hissetmesini sağlar, ki‏şiye doğal dengesini kazand‎ırı‎r.